TÁMOP 3.1.4

Kiskunmajsa Város Önkormányzata sikeresen pályázott a

TÁMOP 3.1.4

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - innovatív intézményekben

című pályázatra.

Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0096

A pályázaton elnyert összeg: A Dózsa György Gámnázium, Szakközépiskola és Kollégium, mint feladatellátási helyre felhasználható pályázati összeg: 21.941.812 ,- Ft

A projekt rövid leírása:

Iskolánk a 2009/2010-es tanévben valósította meg a projekt gyakorlati részét. A 9. évfolyamban 2 osztályban a szövegértés és 2 csoportban angol idegennyelv, 10. évfolyamon 2 osztályban matematika és 2 csoportban német idegennyelv kompetenciaterületeken terveztük be az év során a pályázatban vállalt oktatásmódszertani és a tanítás-tanulás folyamat területek megújítását segítő lehetőségeket.

Tanáraink több területen az év során 90 db akkreditált képzést bizonyító igazolást szereztek.

Az oktatáshoz 1 460 000,- Ft értékben vásároltunk oktatástechnikai eszközöket

 • 8 db tanári laptop
 • nyomtató
 • fényképezőgép
 • laminálógép
 • hangszórók
 • fejhallgatók
 • laptoptartók
 • pendrive-k

Az iskola összes óratömegének 5, 181%-át tantárgytömbösítéssel valósítottuk meg. 9. évfolyamon 2 osztályban tantárgyi bontás nélküli oktatást vezettünk be magyar nyelv és irodalom néven.

A téli szünet előtt fejeződött be a 3 hetet meghaladó Teaház projekt gyakorlati megvalósítása. Tavasszal egészséghetet tartottunk "Az vagy, amit eszel?!" címmel. Elkészült 7 db innováció, melyek segítséget nyújtottak az iskola pedagógiai programjának átdolgozásához. Átdolgoztuk az iskola pedagógiai programját és helyi tantervét. Tanáraink 180 óra műhelymunka keretében dolgozták fel az új ismereteket.

A következőkben megpróbáljuk a nyílvánosságot is tájékoztatni a 2009/2010-es tanév elvégzett feladatairól.

A projekt bemutatása:

Innovációk száma 7 db (1-4 Önálló innováció; 5-7 Többletmunka innováció):

 1. Az angol nyelv tanulásának lehetőségét, minőségét és hozzáférésének javítását célzó fejlesztések
 2. Iskolai sportfoglalkozásokat támogató fejlesztések, sport általi nevelés lehetőségei
 3. Az EU megismerése uniós „vendég” fogadásával, ehhez kötött rendezvény, kiállítás, fórum, projekt megvalósításával
 4. Művészeti nevelés lehetősége a tanórán kívüli tevékenységek rendszerében
 5. Egészséges életmódra nevelés programja, az egészségtudatos iskolai táplálkozás
 6. Tanulásszervezéshez kapcsolódó útmutató kiadvány (tantárgyi bontás nélkül)
 7. Tanulásszervezéshez kapcsolódó útmutató kiadvány (tantárgytömbös szervezés)

3 hetet meghaladó projekt:

A 2009-10-es tanévben iskolánk a TÁMOP 3.1.4 pályázat keretében a 3 hetet meghaladó projektet az angol szakosoknak megfelelően kellett megvalósítani. Így idén a tanárok helyett a bevont 9. évfolyamos diákok szervezték meg a teaházat. Számukra kevésbé volt vonzó az irodalom-történelem, inkább a korosztályukhoz közelebb álló zene, sport, állatvilág, híres épületek, viccek, feltalálók szerepeltek a feladatokban.

Mivel az innováció célja az angol nyelv használatának bővítése, eszközként való használata a mindennapi életben, ezért ez a sikeresen megvalósult projekt adaptálás után alapja lehet egy angol nyelvű változatnak. Az alábbiakban az angol nyelvre adaptált változat következik.

Nyelvi szint: A2, B1, B2

Bevezető

Kb. 30 diák ( például 6 db 5 fos csoport) azt a feladatot kapja, hogy 90 percnyi hosszúságú vetélkedővel egybekötött teaházat rendezzen-szervezzen az iskola diáknapján angol nyelven.
A csoportok egyrészt egy-egy 10 perces vetélkedő lebonyolítását vállalják és vezénylik le, másrészt részt vesznek a helyszín berendezésében, a vendégváró sütemények és italok elkészítésében, felszolgálásában.

Produktum:

Egy vetélkedővel egybekötött angol teaház teljes megszervezése, lebonyolítása a terem berendezésétől a rendrakásig. (Körülbelül 4 óra.)

Pedagógiai/ oktatási célok:

A csoportok készítsenek elő egy angol teaházat és közben ismereteket szerezzenek az angolszász kultúráról.

Nevelési célok:

Munkamegosztás a csoport tagjai között, egyéni és csoportos felelősségvállalás.

Sikerkritérium:

A résztvevő csoportok önállóan, tanári beavatkozás nélkül levezetik a Teaházat.

Az egyéni teljesítő lapokon vállalt feladatok minimum 2/3 részét elvégzik a tanulók.

Az önértékelő lapok legalább 2/3 része pozitív.

A Teaházon legalább 30 nem bevont tanuló részt vesz, mint közönség.

Jól fel van díszítve a terem, finom és elegendő az enni-innivaló.

Mérés, értékelés:

Egyéni teljesítő lapok. Ön- és csoportértékelő lapok.

Feladat és időterv
1. hét: Tantestület tájékoztatása, szülők értesítése, projektindító beszélgetés, csoportok kialakítása

2. hét: Gyűjtomunka, piloting

3. hét:Gyűjtomunka, piloting, anyagbeszerzés

4. hét: Megvalósítás

5. hét: Értékelés

Témahét:

Egészséghét

Az egészséges táplálkozásra való nevelés minden korosztályban fontos és kiemelt feladat. Minden korosztály számára más és más aspektusból kell vizsgálni a problémát. Figyelembe kell venni az előzetes tudás, valamint az élettapasztalat által kialakult ismeretek tárát. Természetesen a meglévő tévhitekkel is számolnunk kell és törekedni kell ezek kijavítására. Napjainkban az egészségmegőrzés egy nagyon közkedvelt, felkapott téma. Éppen ebből kifolyólag van az, hogy mindenki sok-sok információval rendelkezik a témát illetően. Az egészséges életmódra való nevelés fontos feladata, hogy segítse a tanulóknak helyes, átlátható rendszerbe foglalni a már meglévő ismereteket, kijavítsa a téveszméket és tudatos, az egészséget megörző szokásokat alakítson ki. A nehézség abban rejlik, hogy kapcsolatot kell teremteni a passzív tudás és a cselekedetek között. Az alatt azt értem, hogy nem az a cél, hogy elméletben fel tudják sorolni a helyes táplálkozás ismérveit, hanem az, hogy mindezt a tartalmat a hétköznapi szokásokba is be tudják építeni. Ahhoz, hogy tényleges eredményeket tudjuk elérni, arra kell koncentrálni, hogy a tevékenységek interaktívak, tapasztalatközpontúak és gyakorlatiasak legyenek.

Sok diák testsúlya tér el a normálistól. Mind a túl alacsony, mind pedig a megnövekedett testsúly - különösen ez utóbbi - hátrányosan befolyásolja a szív- és keringési rendszer működését.
Egyre gyakoribbak a gyermekkori mentális zavarok, az agresszivitás, a szenvedélybetegségek (dohányzás, alkohol- és drogkipróbálás és -fogyasztás) korai megjelenése.
A fogbetegségek szempontjából is Magyarország a legrosszabb mutatókkal jellemezhető országok között van Európában. Az 5-6 éves korúak 25-30%-ának van csupán ép fogazata.
A 11, 13 és 15 évesek 8%-a, a gimnazista és szakközépiskolás fiúk 6,6%-a, a szakmunkástanuló fiúk 7,9%-a, a gimnazista és szakközépiskolás lányok 9,6%-a, a szakmunkástanuló lányok 18,1(!)%-a nem tartotta jónak egészségi állapotát.

A téma tehát nagyon is aktuális. Sajnos önpusztító mentalitás jellemzi ma sok esetben a diákokat. Gondolok itt a dohányzásra, alkohol, és drogfogyasztásra, egészségtelen táplálkozásra, mozgásszegény életmódra.
Ébredés után a legalacsonyabb a vércukorszintünk, ezért nagyon fontos, hogy együnk valamit, mielőtt munkába, iskolába indulunk. Természetesen sok múlik a családi mintán. Azonban a szülők gyakran elintézik ezt a kérdést azzal, hogy a kezébe nyomnak pár száz forintot, rábízva, hogy vegyen magának valamit. Vajon tényleg reggelire költi majd a kapott pénzt a tanuló? Pedagógusként láthatjuk, hogy napközben a tanulók sokszor chipseket, szénsavas üdítőket, energiaitalokat fogyasztanak. Sajnos egyre ritkább, hogy otthonról gondosan elkészített tízórait hozzanak magukkal. Ezzel szemben viszont egyre gyakoribb, hogy zsebpénzt kapnak, és saját maguk vásárolják meg az enni- és innivalót. Ez sajnos sokszor nem felel meg az egészséges táplálkozás kritériumainak. A témahét során fel kívánjuk hívni a figyelmet az egyoldalú és helytelen étkezés veszélyeire.
A helyes és egészséges táplálkozás fontosságának kiemelése az egyik célunk. Mindenekelott hangsúlyozni szeretnénk a tudatos táplálkozási szokások kialakításának a jelentőségét. A diákok napjaik nagy részét az iskolában töltik, ezért fontos, hogy külön figyelmet fordítsunk az iskolai táplálkozásra.

Ha a kívánt célokat elértük és a tervezett foglalkozásokat, órákat megfelelően hajtottuk végre, akkor számíthatunk arra, hogy a diákokban a belső motiváció, igény az egészséges életmód irányában növekszik. Az előzetes tudásra épülo új tudáselemek elindíthatnak egy újabb kutatási lehetőséget, érdeklődési kört. A témahét tartalma elősegíti a tanulók önállóvá válását, önértékelésük erősödését, valamint kritikai szemléletmódjukat. Az elméleti tudás mellett a témahét egyes elemei bizonyos képességeket és készségeket is fejlesztenek, ezáltal a gyakorlati oldal is nagymértékben megjelenik. Fontos lenne, hogy a kapott ismereteket az életben is fel tudják használni, be tudják építeni a hétköznapokba. A saját életstratégiájuk tudatos kialakítása közben az egészségesség egyre fontosabb szerephez jut.

 

Moduláris program beépítése:

Modul: Az emberi képzelet és a valóság összehasonlítása

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 10. évfolyam

A modul szerzoje: Csuka Edit és a 10. c osztály

Modulleírás

Ajánlott korosztály: 16-17 évesek

Ajánlott időkeret: 4x45 perc

A modul célja:

Az együttműködési készség fejlesztése a kutató és alkotó munka során az űrkutatás témaköréhez kapcsolódóan

A modul témái: Kapcsolatok: együttműködés, felelősség
Világkép: tudomány, jövő, utópia
Globalizáció: világproblémák

A modul tartalma:

Hubble űrteleszkóp, képek a világűrből, tanulói prezentációk, faliújságon megjelenés
Kirándulás a modulhoz kapcsolódóan: Planetárium

Megelőző tapasztalat:

internethasználat, prezentáció készítés, tudományos-fantasztikus filmek ismerete

Ajánlott továbbhaldási irány:

Csillagászati ismeretek, űrkutatás, ember az űrben, élet a Földön kívül

A kompetenciafejlesztés fókuszai:

Szociális:információgyűjtés, információ rendszerezés
Társas: együttműködés, életmód:játék

Kapcsolódási pontok: tantárgyakhoz: fizika, rajz, biológia, történelem, mozgóképkultúra és médiaismeret

A modul mellékletei: Kvízjáték
Tanulói prezentációk
Képek a faliújságról

Modulvázlat

I.

Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése: A feldolgozást megelőző órán minden tanuló azt a feladatot kapja, hogy keressen csillagászati témát az interneten és fogalmazzon meg egy problémát, ami őt érdekli a világűrrel, űrkutatással kapcsolatban.

Cél: Az érdeklődés felkeltése,a világra való rácsodálkozás ösztönzése
Munkaformák: egyéni gyűjtőmunka

II.

A diákok által gyűjtött anyagok megismerése: mindenki egy mondatban elmondja az őt érdeklő problémát.

Cél: az óra hangulatának megalapozása

Munkaformák:

Frontális kvízjáték: A tanulók nyolc csoportot alkotnak. Szabályismertetés, feladat megvitatása, adott jelre minden csapat felemeli az általa helyesnek vélt válasz betűjelét. Értékelés, eredményhirdetés.
Cél: előzetes tudás felidézése és tesztelése, szabálykövetés, versengés, együttműködés
Munkaformák: Kooperatív csoportmunka, versenyjáték.

III.

A diákok az őket érdeklő témakörben prezentációt készítenek: ennek témáit a csoportokkal megbeszéljük és a legjobb képekből, ismeretanyagból válogatva iskolai faliújságot készítünk.

Cél:

új ismeretanyag szerzése, önálló, csoportos kutatási feladat elvégzése, eredmények bemutatása, értékelése, előadókészség fejlesztése.
Munkaformák: csoportos kutató és alkotómunka

IV.

Kirándulás keretében a budapesti Planetáriumban „Az égbolt csodái” című műsor megtekintése.

Rendhagyó irodalomóra

A pályázat lehetővé tette, hogy külső szolgáltatásokat is igénybe vehessünk. Így került sor a 9. évfolyam rendhagyó irodalom órájára is kollégiumunk udvarán a tanév végén. A Líra együttest fogadtuk, akik magyar költők verseit megzenésítve mutaták be művészetüket.